Kapsalon Haar-zaak.

Beautycentrum Veenendaal

Algemene voorwaarden Haar-zaak aan huis.

1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, (kappers) behandeling en transactie tussen de kapsalon en een client waarop Haar-zaak aan huis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen Haar-zaak aan huis


Haar-zaak aan huis zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Haar-zaak aan huis zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Bij afname van een bruidskapsel arrangement is 1x een proefkapsel en 1x een bruidskapsel opgenomen. Bij afname van meer proefkapsels, wordt het geldende bedrag hiervoor in rekening gebracht.


3. Afspraken kappersbehandelingen


De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Haar-zaak aan huis melden. Indien de client niet dit niet doet mag het volledige bedrag van de van te voren afgesproken kappersbehandeling in rekening worden gebracht bij de client.


4. Betaling


Haar-zaak aan huis vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of door middel van pinnen te voldoen.


5. Aansprakelijkheid


Haar-zaak aan huis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de kapster is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Haar-zaak aan huis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de salon.

Haar-zaak aan huis heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur, producten of iets dergelijks beschadigd.


6. Klachten


Indien de behandeling niet bevalt kan de klant een klacht binnen een week indienen.

Haar-zaak aan huis zal dan reageren binnen 2 dagen.

De klant dient Haar-zaak aan huis de mogelijkheid te geven met een oplossing te komen, Haar-zaak aan huis is niet verplicht geld terug te geven.